Thạc Sĩ Nguyễn Huy Hoàng, hiện đang giữ chức Bí Thư Chi Bộ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc.
__________________________________________________________________________________________________
Bạn đang nghe bài hát  Những Ánh Sao Đêm  sáng tác : Phan Huỳnh Điểu